.

ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಚುಣಾವಣೆಯ ಪುಲ್ ಡಿಟೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...!

ನವಲಗುಂದ : ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ 204 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ 97 ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 107 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ, ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗೆ ಒಟ್ಟು 19  ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ, ಪುರುಷರಿಗೆ 5 ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 14 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಒಟ್ಟು 15 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ 1, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 14 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ವರ್ಗ ಒಟ್ಟು 49 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ 21, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 28 ಸ್ಥಾನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಬ’ ವರ್ಗ ಒಟ್ಟು 13 ಪುರುಷರಿಗೆ 6, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 7 ಸ್ಥಾನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ಒಟ್ಟು 108 ಪುರುಷರಿಗೆ 64, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 44 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.





ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಚುಣಾವಣೆಯ ಪುಲ್ ಡಿಟೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...! ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಚುಣಾವಣೆಯ ಪುಲ್ ಡಿಟೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...! Reviewed by News10Karnataka Admin on December 06, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.