.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಚುಣಾವಣೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..!

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ :  ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 26 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ 373 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ 180 ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 193 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ, ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗೆ ಒಟ್ಟು 31  ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ, ಪುರುಷರಿಗೆ 4 ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 27 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಒಟ್ಟು 29 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ  ಪುರುಷರಿಗೆ 3, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 26 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ವರ್ಗ ಒಟ್ಟು 84 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ 30, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 54 ಸ್ಥಾನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಬ’ ವರ್ಗ ಒಟ್ಟು 27, ಪುರುಷರಿಗೆ 20, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 07 ಸ್ಥಾನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ಒಟ್ಟು 202 ಪುರುಷರಿಗೆ 123, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 79 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಚುಣಾವಣೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..! ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಚುಣಾವಣೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..! Reviewed by News10Karnataka Admin on December 06, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.