.

ಅಳ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುಣಾವಣೆಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...!

ಅಳ್ನಾವರ : ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ 47 ಸ್ಥಾನಗಳಲಿ,್ಲ ಪುರುಷರಿಗೆ 23 ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 24 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗೆ ಒಟ್ಟು 5 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ, ಪುರುಷರಿಗೆ 1 ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 4 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಒಟ್ಟು 5 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ  ಪರುಷರಿಗೆ 1 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 4 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ ವರ್ಗ ಒಟ್ಟು 10 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ 3, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 7 ಸ್ಥಾನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಬ’ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 3 ಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದು, ಪುರುಷರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ಒಟ್ಟು 24 ಪುರುಷರಿಗೆ 15, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 9 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಳ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುಣಾವಣೆಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...! ಅಳ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುಣಾವಣೆಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...! Reviewed by News10Karnataka Admin on December 06, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.