.

ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಚುಣಾವಣೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..!

ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ : ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ 109 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ 52 ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 57 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ, ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗೆ ಒಟ್ಟು 8 ಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಒಟ್ಟು 9 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ 1, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 8 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ವರ್ಗ ಒಟ್ಟು 27 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ 12 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 15 ಸ್ಥಾನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಬ’ ವರ್ಗ ಒಟ್ಟು 7 ಪುರುಷರಿಗೆ 3, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 4 ಸ್ಥಾನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ಒಟ್ಟು 58 ಪುರುಷರಿಗೆ 36 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 22 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಚುಣಾವಣೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..! ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಚುಣಾವಣೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..! Reviewed by News10Karnataka Admin on December 06, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.