.

ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುಣಾವಣೆಯ ಡಿಟೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..!

ಕಲಘಟಗಿ : ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 27 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ 340 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ 166 ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 174 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗೆ ಒಟ್ಟು 46  ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ 14 ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 32 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಒಟ್ಟು 31 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ 4, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 27 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ವರ್ಗ ಒಟ್ಟು 71 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ 26, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 45 ಸ್ಥಾನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಬ’ ವರ್ಗ ಒಟ್ಟು 17, ಪುರುಷರಿಗೆ 12, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 5 ಸ್ಥಾನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ಒಟ್ಟು 175, ಪುರುಷರಿಗೆ 110, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 65 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುಣಾವಣೆಯ ಡಿಟೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..! ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುಣಾವಣೆಯ ಡಿಟೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..! Reviewed by News10Karnataka Admin on December 06, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.